เกี่ยวกับเรา สินค้า โปรโมชั่น ติดต่อเรา ลูกค้าของเรา ร่วมงานกับเรา
     
             บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ทั้งที่เป็น
โปรแกรมมาตรฐาน และตามความต้องการของลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2543 โดยก่อกำเนิดและพัฒนาทีมงานมา
จากบริษัทที่ให้การบริการด้านระบบ  IT  สำหรับธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่ง ผลงานเริ่มแรกนั้นเป็นการพัฒนา
ระบบบริหารร้านค้าปลีก (Convenience Store) โดยเป็นระบบบริหารสินค้าคงคลัง และระบบขายหน้าร้าน
(Point Of Sale) หลังจากนั้น ทางบริษัทได้รับเป็น Out Source ให้ กับบริษัทอีกหลายแห่งในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ เพื่อเป็นสินค้า รวมถึงการวางระบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ภายในให้กับบริษัท
ต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน
 
             เนื่องจากผู้ก่อตั้งบริษัท  เป็นผู้ที่มีความชำนาญพิเศษด้านวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ประกอบกับมี
ประสบการณ์ในวงการธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และธุรกิจค้าปลีกกว่า 10 ปี และมีความเชื่อว่าระบบ IT จะเริ่ม
เข้ามามีบทบาทในการช่วยงานด้านการบริหารงานธุรกิจมากขึ้น จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2543  ด้วยทุนจดทะเบียน  1,000,000  บาท  โดยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการด้านการให้บริการในการ
วิเคราะห์ และวางระบบ  รวมถึงการพัฒนา,  จัดหา และปรึกษาระบบซอฟต์แวร์ให้กับธุรกิจให้สมกับ Motto
ของบริษัทที่ว่า   "The Response of Your Business"   (เราคือคำตอบของธุรกิจคุณ)
 
     
หน้าแรก เข้าสู่ระบบ